This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with this.
Click Here if you want to use the site without cookies else click OK.

Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru

Ffon di-dal: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066

Llinell gymorth dwyieithog am ddim

Llinell gymorth ddwyieithog, sydd hefyd yn rhad ac am ddim, sy’n darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sy’n dymuno cael gwybodaeth ychwanegol neu help mewn perthynas chyffuriau neu alcohol.

Bydd y llinell gymorth yn cynorthwyo unigolion, eu teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr cymorth ym maes cyffuriau ac alcohol i fanteisio ar wasanaethau lleol a rhanbarthol priodol.

Ymhlith y gwasanaethau sydd ar gael mae:

  • Asesiad cyntaf i bennu anghenion unigolyn
  • Atgyfeiriad i wasanaethau cyffuriau ac alcohol lleol a rhanbarthol
  • Gwybodaeth am gyffuriau ac alcohol, a’u heffeithiau
  • Gwybodaeth a manylion cysylltu ar gyfer gwasanaethau camddefnyddio sylweddau, cyfnewidfeydd nodwyddau a gwasanaethau iechyd eraill cysylltiedig
  • Gwybodaeth am linellau cymorth eraill addas
  • Amrywiaeth eang o ymyriadau gan gynnwys cyfweld ysgogiadol, lleihau niwed a rheoli gorddos

DAN 24/7

Gallwch ffonio o focs ffn cyhoeddus am ddim: efallai y bydd eich rhwydwaith yn codi ffi am alwadau o ffn symudol.

NI FYDD rhif ffn DAN24/7 yn ymddangos ar fil wedi eitemeiddio eich cartref.


0808 808 2234

Cael help ydi'r cam cyntaf

Siarad rhywun am eich problem ydi’r cam cyntaf i ddatrys eich problemau. Gallwch ffonio DAN 24/7 ar 0808 808 2234 ar unrhyw adeg yn ystod y dydd neu’r nos a rhoddwn help a chyngor i chi.

Os oes yn well gennych chwilio am asiantaeth ar-lein gallwch chwilio trwy ein cronfa ddata ar-lein o asiantaethau sy’n helpu lle gallwch ddod o hyd i asiantaethau Cenedlaethol a Lleol a fydd yn gallu eich helpu.

Cofiwch, bydd unrhyw beth fyddwch chi’n ei ddweud wrth DAN 24/7, neu unrhyw asiantaeth byddwch chi'n cysylltu hi, yn gyfrinachol ac ni fydd yn rhaid i chi roi eich enw go iawn hyd yn oed.
 

Darganfyddwch fwy am gyffuriau

Rydym wedi llunio A i Y o Gyffuriau i’ch helpu i ddeall mwy am gyffuriau anghyfreithlon.

Rydym wedi cynnwys gwybodaeth am y risgiau i’ch iechyd a sut gallech fynd i helynt ’r heddlu os cewch eich dal chyffuriau.

Mae yna hefyd wybodaeth am sut mae amrywiaeth o gyffuriau yn edrych yn ogystal ’r petheuach sy’n cael eu defnyddio wrth eu paratoi.

Edrychwch yma i ddarganfod mwy

Am gymorth gyda dibyniaeth ar gamblo, ewch i'r wefan Gamcare

Drinks Meter

Take the drinks meter which provides anonymous, confidential feedback on your alcohol use.

Link to external site, will open a new window.

Drugs Meter

Take the drugs meter, objective feedback on your drug use that allows you to compare your use against thousands of people across the globe.

Link to external site, will open a new window.

50p Minimum Unit Price

Bydd Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 yn golygu y bydd yn drosedd gwerthu alcohol o dan y pris hwnnw yng Nghymru.

Yng Nghymru, bydd bron i 60,000 o dderbyniadau ir ysbyty yn gysylltiedig ag alcohol bob blwyddyn, syn golygu costau o 159m i GIG Cymru bob blwyddyn. Yn 2018, roedd 535 o farwolaethaun gysylltiedig ag alcohol yng Nghymru.

Maer gyfraith newydd yn cefnogi gwaith cynhwysfawr Llywodraeth Cymru i fynd ir afael ag yfed niweidiol a pheryglus drwy sicrhau nad yw alcohol rhad a chryf ar gael mor hawdd ac am bris mor fychan. Mae hyn yn rhan or ymdrechion ehangach i wella a diogelu iechyd pobl Cymru.

Read more

Link will open a new window.