This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page

Temgesic information from DAN 24/7

Common Names

Tems, Temgesic, Subutex.

Enwau Gwyddonol

Buprenorphine Hydrochloride

Enw Cyffredinol

Opioid lled-synthetig.

Effeithiau Temgesic

Effeithiau a Ddymunir:

Dedwyddwch, llai o bryder, ymlacio.

Sgl Effeithiau:

Syrthni, ffwndro, dryswch.

Risgiau

Tymor byr:

Goddefiad, damweiniau, rhwymedd, gorddos

Tymor hir:

Dibyniaeth, problemau resbiradol, os caiff ei chwistrellu, niwed i'r gwythiennau a chylchrediad y gwaed.

What it looks like

Tabledi isdafodol, 0.4mg, 2mg, 8mg sy'n toddi o dan y tafod. Ffiolau ar gyfer chwistrelliadau.

How does it work?

Iselydd y system nerfol ganolog, poen laddwr.

Legal status

Dosbarth C dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is It Taken?

Drwy'r geg neu chwistrelliad. Gellir malu'r tabledi i'w chwistrellu

Paraphernalia

Os yw'r tabledi'n cael eu chwistrellu: nodwyddau a chwistrellau, dwr, matsis neu daniwr, llwy.

Medical uses

I drin poen cronig canolig i ddifrifol, triniaeth dibyniaeth ar opioidau.

O ble mae'n dod?

Opioid lled-synthetig sy'n gweithredu ar dderbynwyr opioid yn yr ymennydd sydd hefyd yn eu blocio. Ceir drwy wneuthurwyr, fferyllfeydd a phresgripsiwn meddyg teulu.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae Buprenorphine (Temgesic, Subutex) wedi bod yn boblogaidd mewn rhai rhannau o'r DU ac fe'i defnyddiwyd gan chwistrellwyr fel dewis amgen i heroin. Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymuned neu dimau cyffuriau cymuned, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, dadwenwyno a rhagnodi i rai sy'n defnyddio opioidau, grwpiau cefnogi a gwasanaethau eraill fel aciwbigo. Mae rhai'n agor am oriau hirach ac weithiau ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac ysbytai atgyfeirio at wasanaethau fel Unedau Dibyniaeth Cyffuriau. Mae'r rhain fel arfer mewn ysbytai neu gerllaw iddynt ac maen nhw'n arbenigo mewn helpu defnyddwyr cyffuriau problemus, yn enwedig unigolion sy'n gaeth i gyffuriau opiate/opioid. Maen nhw'n cynnig cwnsela, dadwenwyno, rhagnodi amnewidion a thriniaethau eraill. Mae gwasanaethau preswyl yn cynnig rhaglenni triniaeth i rai sy'n gaeth iawn i gyffuriau ac sy'n ymdrechu i roi'r gorau iddi. Rhaid i breswylwyr fod yn rhydd o gyffuriau wrth gael eu derbyn fel arfer, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt gael eu dadwenwyno cyn mynd i mewn. Fel arfer, mae rhaglenni'n para 3-6 mis, ond mae rhai rhaglenni 12 cam yn para mwy. Mae'r mathau o raglenni yn amrywio. Mae grwpiau hunan gymorth fel Narcotics Anonymous (NA) yn cydlynu grwpiau cefnogi lleol i rai sy'n defnyddio cyffuriau ar hyd a lled y wlad. Mae Families Anonymous yn cynnal grwpiau tebyg i deuluoedd rhai sy'n defnyddio cyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

If you would like to talk about Temgesic problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234

This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page