This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page

Temazepam information from DAN 24/7

Common Names

King Kong Pills, Jellies, Jelly, Edinburgh Eccies, Tams, Terms, Mazzies, Temazies, Tammies, Temmies, Beans, Eggs, Green Eggs, Wobbly Eggs, Knockouts, Hardball, Norries, Rugby Balls, Ruggers, Terminators, Red & Blue, No-gos, Blackout, Green Devils, Drunk Pills, Brainwash, Mind Erasers, Neurotrashers, Tem-Tems, Mommys Big Helper, Vitamin T, Big T, TZ, The Mazepam

Enwau Gwyddonol

Temazepam

Enw Cyffredinol

Benzodiazepine

Effeithiau Temazepam

Effeithiau a Ddymunir:

Ymlacio, llai o bryder, dedwyddwch.

SgÓl Effeithiau:

Syrthni, penysgafnder, colli balans a chydweithrediad, ffwndro, pwysedd gwaed isel, pendro, rhithwelediadau, cynnwrf a hunllefau. Gall meddyginiaethau eraill ryngweithio ‚ Temazepam megis rhai mathau o gyffuriau gwrthiselder a gwrthfiarol, ymysg eraill.

Risgiau

Tymor byr:

Gorddos, yn enwedig os caiff ei gymysgu gydag alcohol neu sylweddau iselydd eraill, gostyngiad resbiradol, coma a marwolaeth.

Tymor hir:

Dibyniaeth gorfforol, goddefiad a symptomau diddyfniad difrifol os caiff ei stopio'n sydyn, ffitiau a cholli'r cof. Agoraffobia, pryder a phyliau o banig

What it looks like

Tabledi 10mg and 20mg. Toddiant geneuol 10mg/5ml Mae pob cynhyrchydd yn y DU nawr yn creu tabledi solet yn hytrach na capswlau gel.

How does it work?

Mae Temazepam yn iselydd y system nerfol ganolog. Mae'n gyffur hypnotig a ddefnyddir ar gyfer triniaeth tymor byr diffyg cwsg a phryder.

Legal status

Dosbarth C dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau. Dosbarth A os yw wedi'i baratoi i'w chwistrellu. Mae'n feddyginiaethau presgripsiwn yn unig.

How Is It Taken?

Caiff tabledi a thoddiant geneuol eu llyncu. Gwyddom am ddefnyddwyr sydd wedi chwistrellu Temazepam - mae'n achosi cosi poenus dychrynllyd a niwed i feinwe wrth ei chwistrellu'n fewnwythiennol, ynghyd ‚'r risgiau eraill a gysylltir ‚ defnyddio cyffuriau'r ffordd hon.

Paraphernalia

Os yw'n cael ei chwistrellu: chwistrell, nodwydd a dwr,

Medical uses

Mae Temazepam yn benzodiazepine a ragnodir ar gyfer ei rinweddau llonyddol, ar gyfer triniaeth tymor byr diffyg cwsg. Gellir ei ragnodi ar gyfer pryder, aflonyddwch ac iselder. Gellir ei ragnodi hefyd fel meddyginiaeth gwrthgonfylsiwn, ymlaciwr cyhyrau a llonyddiad cyn llawdriniaeth.

O ble mae'n dod?

Ceir drwy wneuthurwyr, fferyllfeydd a phresgripsiwn meddyg teulu

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae Temazepam yn gyffur sy'n creu dibyniaeth gorfforol ddifrifol iawn. Gall symptomau rhoi'r gorau fod yn ddifrifol iawn, hyd yn oed yn fygythiad bywyd wrth stopio eu cymryd yn stop stond. Felly mae'n hanfodol bod Temazepam yn cael ei leihau'n raddol gan ddefnyddio rhaglen leihau. Meddyg Teulu yw'r cyrchfan cyntaf i unrhyw un sy'n dymuno lleihau neu stopio defnyddio cyffur fel Temazepam a gall MT hefyd ragnodi cynllun lleihau i ddod oddi arnynt yn raddol bach. Gall MT hefyd gyfeirio at wasanaeth cyffuriau cymunedol neu ' asiantaeth stryd' i ddarparu cefnogaeth bellach ar ffurf gwybodaeth a chyngor, cwnsela ac weithiau grwpiau cefnogi a therapÔau cyflenwol megis aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

If you would like to talk about Temazepam problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234

This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page