This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page

Pethedine information from DAN 24/7

Common Names

Peth.

Enwau Gwyddonol

Pethidine Hydrochloride

Enw Cyffredinol

Opiate

Effeithiau Pethedine

Effeithiau a Ddymunir:

Dedwyddwch, ymlacio, llai o bryder

Sgl Effeithiau:

Chwysu, teimlo'n sl, chwydu, syrthni.

Risgiau

Tymor byr:

Goddefiad, gorddos, salwch, pendro, llonyddiad.

Tymor hir:

Dibyniaeth Niwrowenwynig

What it looks like

Tabledi (50mg pethidine hydroclorid), gwyn, marc Roche arnynt. Ampylau ar gyfer chwistrellu, enw brand Parmegan P100.

How does it work?

Poenleddfwr, iselydd y system nerfol ganolog, gwrth-sbasmodig.

Legal status

Dosbarth A dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is It Taken?

Drwy'r geg, neu bydd tabledi'n cael eu gwasgu a'u chwistrellu.

Paraphernalia

Os yw'n cael ei chwistrellu: nodwydd a chwistrell, dwr, matsis neu daniwr, llwy, rhwymyn tynhau, swabiau.

Medical uses

Ar gyfer trin poen cymedrol i ddifrifol yn enwedig yn ystod genedigaeth.

O ble mae'n dod?

Dargyfeiriwyd o'r diwydiant fferyllol, fferyllfeydd, ysbytai neu bresgripsiwn meddyg teulu.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymuned neu dimau cyffuriau cymuned, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, dadwenwyno a rhagnodi i rai sy'n defnyddio opiadau, grwpiau cefnogi a gwasanaethau eraill fel aciwbigo. Mae rhai'n agor am oriau hirach ac weithiau ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac ysbytai atgyfeirio at wasanaethau fel Unedau Dibyniaeth Cyffuriau. Mae'r rhain fel arfer mewn ysbytai neu gerllaw iddynt ac maen nhw'n arbenigo mewn helpu defnyddwyr cyffuriau problemus, yn enwedig unigolion sy'n gaeth i gyffuriau opiate/opioid. Maen nhw'n cynnig cwnsela, dadwenwyno, rhagnodi amnewidion a thriniaethau eraill. Mae gwasanaethau preswyl yn cynnig rhaglenni triniaeth i rai sy'n gaeth iawn i gyffuriau ac sy'n ymdrechu i roi'r gorau iddi. Rhaid i breswylwyr fod yn rhydd o gyffuriau wrth gael eu derbyn fel arfer, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt gael eu dadwenwyno cyn mynd i mewn. Fel arfer, mae rhaglenni'n para 3-6 mis, ond mae rhai rhaglenni 12 cam yn para mwy. Mae'r mathau o raglenni yn amrywio. Mae grwpiau hunan gymorth fel Narcotics Anonymous (NA) yn cydlynu grwpiau cefnogi lleol i rai sy'n defnyddio cyffuriau ar hyd a lled y wlad. Mae Families Anonymous yn cynnal grwpiau tebyg i deuluoedd rhai sy'n defnyddio cyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

If you would like to talk about Pethedine problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234

This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page