This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page

Palfium information from DAN 24/7

Common Names

Palfium, peachies

Enwau Gwyddonol

Dextromoramide

Enw Cyffredinol

Opioid

Effeithiau Palfium

Effeithiau a Ddymunir:

Llawenydd neu ruthr dwys wrth gael pigiad, dedwyddwch, llai o bryder.

Sgl Effeithiau:

Syrthni, dryswch, rhithwelediadau, teimlo'n sl, chwydu, rhwymedd.

Risgiau

Tymor byr:

Posibilrwydd uchel o or ddos, goddefgarwch, damweiniau.

Tymor hir:

Dibyniaeth os caiff ei chwistrellu, niwed i gylchrediad, blocio gwythiennau, wlserau, madredd (yn arwain yn aml at dorri aelod i ffwrdd)

What it looks like

Tabledi, gwyn (5mg) a lliw eirin gwlanog (10mg). Hylif clir ar gyfer chwistrelliad (ffiol)

How does it work?

Iselydd y system nerfol ganolog, poen laddwr.

Legal status

Dosbarth A dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is It Taken?

Drwy'r geg, neu bydd tabledi'n cael eu gwasgu a'u chwistrellu.

Paraphernalia

Os yw tabledi'n cael eu chwistrellu: nodwyddau a chwistrell, dwr, matsien neu daniwr, llwy, rhwymyn tynhau.

Medical uses

Poen difrifol anodd ei drin

O ble mae'n dod?

Ceir drwy wneuthurwyr, fferyllfeydd, presgripsiwn meddyg teulu.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, dadwenwyno a rhagnodi i rai sy'n defnyddio opiadau, grwpiau cefnogi a gwasanaethau eraill fel aciwbigo. Mae rhai'n agor am oriau hirach ac weithiau ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac ysbytai atgyfeirio at wasanaethau fel Unedau Dibyniaeth Cyffuriau. Mae'r rhain fel arfer mewn ysbytai neu gerllaw iddynt ac maen nhw'n arbenigo mewn helpu defnyddwyr cyffuriau problemus, yn enwedig unigolion sy'n gaeth i gyffuriau opiate/opioid. Maen nhw'n cynnig cwnsela, dadwenwyno, rhagnodi amnewidion a thriniaethau eraill. Mae gwasanaethau preswyl yn cynnig rhaglenni triniaeth i rai sy'n gaeth iawn i gyffuriau ac sy'n ymdrechu i roi'r gorau iddi. Rhaid iddynt fod yn rhydd o gyffuriau wrth gael eu derbyn fel arfer, sy'n golygu bod yn rhaid iddynt gael eu dadwenwyno cyn mynd i mewn. Fel arfer, mae rhaglenni'n para 3-6 mis, ond mae rhai rhaglenni 12 cam yn para mwy. Mae'r mathau o raglenni yn amrywio. Mae grwpiau hunan gymorth fel Narcotics Anonymous (NA) yn cydlynu grwpiau cefnogi lleol i rai sy'n defnyddio cyffuriau ar hyd a lled y wlad. Mae Families Anonymous yn cynnal grwpiau tebyg i deuluoedd rhai sy'n defnyddio cyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

If you would like to talk about Palfium problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234

This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page