This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page

New Psychoactive Substances information from DAN 24/7

Common Names

'Sylweddau Seicoweithredol Newydd', 'NPS', 'Afiaith Cyfreithiol', 'Cemegolion Ymchwil', Cyffuriau Newydd ac sy'n Allddod', 'Cyffuriau Cynllunwyr', 'Afiaith Llysieuol' yn dermau a ddefnyddir i ddisgrifio sylweddau sydd wedi gorlifo'r farchnad cyffuriau dros y blynyddoedd diwethaf.

Enwau Gwyddonol

Enw Cyffredinol

Effeithiau New Psychoactive Substances

Effeithiau a Ddymunir:

Amrywiol. Bydd llawer o sylweddau'n effeithio'n rhithbeiriol neu fel symbylydd neu gyfuniad o'r ddau.

Sgl Effeithiau:

Amrywiol. Gweler y sylweddau unigol am fwy o wybodaeth, os ar gael.

Risgiau

Tymor byr:

Tymor hir:

Ychydig iawn o ymchwil rheoledig sydd ar gael ar gyfer y sylweddau hyn, felly ni wyddom beth yw'r sgil effeithiau a'r peryglon posibl yn iawn. Hyd yn oed os bydd sylwedd yn cael ei werthu fel 'cyfreithlon' neu 'lysieuol', nid yw'n golygu ei fod yn ddiogel i'w gymryd. Adroddwyd am farwolaethau o ganlyniad i ddefnyddio'r sylweddau hyn.

Gall risgiau gynnwys ffwndro, syrthni, paranoia, ymddygiad manig, panig, trawiad calon, coma, ffitiau a marwolaeth. Mae arbrofi gyda'r sylweddau hyn yn beryglus, oherwydd ni all neb fod yn bendant ynghylch yr hyn maen nhw'n ei gymryd neu sut byddant yn adweithio. Gweler y sylweddau unigol am fwy o wybodaeth, os ar gael.

What it looks like

Amrywiol - tabledi, powdr crisialog, solidau, hylifau ayb?

How does it work?

Gellir diffinio prif effeithiau bron iawn bob un sylwedd seicoweithredol, gan gynnwys 'afiaith cyfreithiol' gyda thri chategori: symbylyddion, iselyddion a rhithbeiriau (seicedelig).

Legal status

Mae'n bosibl bod cannoedd o analogau cemegol (cyfansoddion gyda strwythur moleciwlaidd sy'n debyg iawn i un arall) yn cael eu creu gan gemegwyr o amgylch y byd, felly cyn gynted mae un cyffur newydd yn cael ei adnabod a'i wahardd, mae nifer mwy yn cael eu cynhyrchu i gymryd ei le. Daeth llywodraeth y DU mesurau newydd i ymdrin 'r sylweddau hyn: y pwer i alw cyfraith i rym fel gorchymyn dosbarth cyffur dros dro ar sylwedd sy'n codi digon o bryder am hyd at 12 mis, yn dilyn ystyriaeth cyngor dechreuol gan y Cyngor Cynghorol ar Gamddefnyddio Cyffuriau, tra bydd cyngor arbenigol llawn yn cael ei baratoi; a gweithredu system rhybudd cynnal fforensig (FEWS), sy'n darganfod sylweddau seicoweithredol yn y DU.

Mae newidiadau i'r Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971, nawr yn rheoli cyfansoddion NBOMe (Dosbarth A) a chyfansoddion benzofuran (Dosbarth B) yn defnyddio diffiniad generic o Fehefin 2014, sy'n golygu bod ystod o gemegolion, gan gynnwys eu deilliadau syml, yn gallu cael eu rheoli. Felly, bydd unrhyw sylweddau presennol, yn y dyfodol neu rai a ragwelir sy'n cael eu creu o'r cyfansoddion cemegol hyn hefyd yn cael eu rheoli dan y Ddeddf.

Mae Mephedrone a NRG1 (Naphyrone) wedi dod yn gyffuriau Dosbarth B dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

Yn ogystal hyn, gall y cemegolion hyn gynnwys sylweddau eraill a all fod yn fwy peryglus mewn cyfuniad neu gall fod yn anghyfreithlon i fod yn ei feddiant. Darganfuwyd bod rhai cyffuriau a werthir yn 'gyfreithlon' yn cynnwys un neu ddau o sylweddau sy'n anghyfreithiol. Mae llawer o gyffuriau yn edrych yn debyg iawn i gyffuriau eraill anghyfreithiol megis cocn, felly os bydd yr heddlu yn darganfod un o'r sylweddau hyn yn eich eiddo, mae'r hawl ganddynt i'w gymryd oddi arnoch i'w brofi, eich cadw chi yn y ddalfa ond hefyd eich arestio.

How Is It Taken?

Gellir ysmygu, eu cymryd drwy'r geg fel tabled, eu sniffian ar ffurf powdr neu chwistrellu rhai ohonynt.

Paraphernalia

Medical uses

Mae nifer fawr o sylweddau seicoweithredol newydd wedi dod i fod ar gael yn y 25 mlynedd ddiwethaf, wedi'u marchnata fel cyffuriau amgen diogelach a chyfreithiol i gyffuriau anghyfreithiol, ond yn dynwared eu heffeithiau. Yn aml iawn fe'u gwneir mewn labordai a'u gwerthu dros y we. Oherwydd bod nifer o gemegolion ar gael ar hyn o bryd (ac o bosibl eu cynhyrchu), mae llywodraeth yn DU wedi gwneud newidiadau i'r Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau mewn ymgais i ddosbarthu'r cemegolion ac unrhyw ddeilliannau ohonynt.

O ganlyniad, roedd cyflenwyr yn eu marchnata wedi'u labelu fel bwyd planhigion, crisialau bath, cemegolion ymchwil neu lanhawr pyllau dwr, er mwyn eu cuddio o ran eu deunydd hamdden a dod dros gyfreithiau cyffuriau. Mae'n bosibl na fydd rhai sylweddau ar hyn o bryd yn gallu cael eu rheoli gan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau, ond gellir eu rheoli dan y Ddeddf Meddyginiaethau.

Mae'r enwau slang yn cynnwys: Benzofury, Bounce, Charge, Chicken Powder, Dimitri, Dr. Death, Drone, Frenzy, Ivory Wave, Killer, M-Kat, N-Bomb, Pink Ecstasy, Rave, Sparkle, Red Mitsubishi, White Magic, White Pearl, Woof-Woof, Vanilla Sky, 5-IT, 7-Up a llawer iawn mwy.

Mae cannabinoidau yn gemegolion a wneir i weithredu fel y rhan weithredol o ganabis, ac mae enwau slang yn cynnwys Spice, Black Mamba a Blue Cheese ymysg eraill.

O ble mae'n dod?

Gall rhai ddeillio o fathau o blanhigion meddwol; gall rhai fod yn gemegolion a wneir mewn labordai. Gellir mewnforio sylweddau; eu gwerthu dros y we ac mewn rhai siopau arbenigol.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd yn y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, ac weithiau grwpiau cefnogi a therapau cyflenwol fel aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Os yw defnyddio'r sylwedd hwn yn dod yn broblem, gellwch chwilio am gymorth, cyngor a chwnsela gan wasanaeth yn eich ardal. Gall meddygon teulu wneud atgyfeiriadau i wasanaethau arbenigol cyffuriau. I gael disgrifiad o'r hyn y mae gwasanaethau cyffuriau gwahanol yn eu gwneud, dewiswch wasanaethau helpu yma neu'r brif ddewislen.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

If you would like to talk about New Psychoactive Substances problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234

This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page