This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page

Naloxone information from DAN 24/7

Common Names

Naloxone

Enwau Gwyddonol

Naloxone Hydrochloride

Enw Cyffredinol

Naloxone

Effeithiau Naloxone

Effeithiau a Ddymunir:

Sgl Effeithiau:

Teimlo'n sl a chwydu, chwysu, cyfradd calon uwch, goranadlu, pwysedd gwaed uwch, gwrthdroad lleddfiad pen os rhoddir dosau mwy na'r hyn sydd ei angen, curiad calon afreolaidd, pwysedd gwaed isel.

Risgiau

Tymor byr:

Tymor hir:

What it looks like

Hylif clir.

How does it work?

Mae Naloxone yn wrthweithydd opiad - mae'n rhwystro gweithredoedd opiadau ac fe'i defnyddir yn rheolaidd yn ystod adferiad brys yn dilyn gorddos opiad.

Legal status

Meddyginiaethau presgripsiwn yn unig.

How Is It Taken?

Gellir rhoi Naloxone drwy chwistrelliad i wythen, cyhyr neu dan y croen, neu drwy ddrip i wythen (trwythiad mewnwythiennol).

Paraphernalia

Dim.

Medical uses

Defnyddir Naloxone yn benodol i wrthweithio iselder y system nerfau canolog a'r system resbiradol a all fygwth bywyd. Ni ddylid ei ffwndro gyda naltrexone, gwrthweithydd derbynnydd opiad, a ddefnyddir ar gyfer trin dibyniaeth yn hytrach na thrin gorddos brys.

O ble mae'n dod?

Mae Naloxone yn deillio o Thebaine. Mae Thebaine (paramorphine) yn gemegolyn sy'n digwydd yn naturiol o opiwm, ond mae'n cael effeithiau stimiwleiddio yn hytrach na iselydd.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, ac weithiau grwpiau cefnogi a therapau cyflenwol fel aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Os yw defnyddio'r sylwedd hwn yn dod yn broblem, gellwch chwilio am gymorth, cyngor a chwnsela gan wasanaeth yn eich ardal. Gall meddygon teulu wneud atgyfeiriadau i wasanaethau arbenigol cyffuriau. I gael disgrifiad o'r hyn y mae gwasanaethau cyffuriau gwahanol yn eu gwneud, dewiswch gwasanaethau helpu yma neu'r brif ddewislen.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

If you would like to talk about Naloxone problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234

This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page