This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page

NBOMe Compounds information from DAN 24/7

Common Names

25I-NBOMe - N-Bomb, smiley paper, Bom-25, 2C-I-NBOMe, 25I-NBOMe, 25I

Enwau Gwyddonol

2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine

Enw Cyffredinol

25I-NBOMe (2C-I-NBOMe, Cimbi-5)

Effeithiau NBOMe Compounds

Effeithiau a Ddymunir:

Rhithbeiriol tebyg i LSD, stimiwleiddiad meddyliol a chorfforol, dedwyddwch a rhithwelediadau gweledol a chlywol, newidiadau i ymwybyddiaeth ac afluniad i synhwyrau.

Sgīl Effeithiau:

Curiad calon cyflymach, pwysedd gwaed uchel, cynnwrf, rhithwelediadau amhleserus, ffwndro, teimlo'n sāl, diffyg cwsg, paranoia a phanig. Mae rhai defnyddwyr wedi adrodd am effeithiau negyddol iawn tra'n feddw ac mewn mwy o risg o niwed yn dilyn eu defnyddio o'i gymharu ā chyffuriau rhithbeiriol eraill megis LSD ayb.

Risgiau

Tymor byr:

Ymosodedd, ffitiau, risg arwyddocaol o orddos - mae'r cyfansoddion hyn yn gryf iawn a dim ond ychydig bach sydd eu hangen i gael effaith, felly mae risg uchel iawn o orddos ar ffurf powdr a hylif. Adroddwyd am nifer o farwolaethau o ganlyniad i orddos a hefyd o ddamweiniau tra dan ddylanwad.

Tymor hir:

Dim gwybodaeth ar hyn o bryd, ond o bosibl yn debyg i risgiau tymor hir LSD. Fel cyfansoddyn eithaf newydd, ychydig a wyddom am y risgiau neu ryngweithiad gyda chyffuriau eraill

What it looks like

Powdr, hylif. Gellir defnyddio'r hylif fel chwistrelliad neu ei fwydo ar bapur, yn debyg i LSD, a'i werthu mewn sgwariau bach. Cyfeirir atynt yn aml fel tabs neu blotters, byddant yn amrywio mewn maint, siāp, lliw a chynllun

How does it work?

Mae cyfansoddion NBOMe yn rhithbeiriau cryf iawn a ystyrir fel dewis amgen i LSD. Gall effeithiau bara am 4-6 awr, ond o bosibl yn hirach yn ddibynnol ar amlder dos.

Legal status

Mae cyfansoddion NBOMe, gan gynnwys eu deilliadau syml, yn cael eu rheoli'n barhaol fel cyffuriau Dosbarth A dan ddeddf 1971. Yn gyson gydag ymagwedd ddeddfwriaethol y DU at grwpiau cyffuriau eraill, Mae Gorchymyn Camddefnyddio Cyffuriau 1971 (Ketamine ayb) (Diwygiad) 2014 yn rheoli cyfansoddion NBOMe, gan ddefnyddio diffiniad generic gyda'r bwriad bod rheolaeth yn cipio ystod o gyfansoddion ac felly sylweddau cyfredol ac i’r dyfodol neu ragweladwy.

How Is It Taken?

Fel powdr, mae o wedi cael ei sniffian i fyny'r trwyn, ond ni argymhellir yr arddull hwn, oherwydd mae adroddiadau bod y ffordd hyn o'i gymryd wedi arwain at rai marwolaethau. Ar ffurf hylif, gellir ei ddefnyddio ar bapur sugno a'i osod o dan y tafod neu ei ddal yn y boch i'w amsugno drwy leinin y geg. Gellir defnyddio'r hylif hefyd ar ffurf chwistrell a'i anadlu drwy'r geg neu'r trwyn.

Paraphernalia

Dim.

Medical uses

Dim

O ble mae'n dod?

Mae cyfansoddion NBOMe yn gemegau synthetig sy'n deillio o gyfansoddion phenethylamine 2c (gweler hefyd 2CE). Yn 2013, fe'i darganfuwyd gan y cemegydd Ralf Heim, ond ni ddefnyddiwyd fel cyffur hamdden tan 2010, pan gafodd ei werthu 'fel cemegolion ymchwil'.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapļau cyflenwol fel aciwbigo. Mae rhai asiantaethau'n cynnig gwasanaethau arbennig megis cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapļau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselydd a chyfeiriadau posibl at adsefydlu preswyl. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac o bosibl yr adran achosion brys yn yr ysbyty lleol atgyfeirio i wasanaethau arbenigol cyffuriau yn ogystal ā gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Dibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

If you would like to talk about NBOMe Compounds problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234

This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page