This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page

Morphine information from DAN 24/7

Common Names

Morphine, Morph, Miss Emma.

Enwau Gwyddonol

Morffin Sylffad

Enw Cyffredinol

Opiate

Effeithiau Morphine

Effeithiau a Ddymunir:

Yn debyg i heroin (heblaw am y 'rhuthr' wrth chwistrellu, nid yw morffin mor gryf), dedwyddwch, ymlaciol, llai o bryder.

Sgl Effeithiau:

Chwysu, teimlo'n sl, chwydu, syrthni, iselder resbiradol, rhwymedd.

Risgiau

Tymor byr:

Goddefiad, gorddos.

Tymor hir:

Dibyniaeth

What it looks like

Powdr gwyn yw morffin pur fferyllol. Ar ffurf tabled byddant yn dabledi glas (10mg), neu binc (20mg) dan y brand Sevredol, neu fel tabledi rhyddau'n araf dan y brand MST Continus, sy'n frown (10mg), piws (30mg), oren (60mg), llwyd (100mg) neu wyrdd (200mg).
Ar gyfer chwistrellu, mae morffin sylffad yn dod mewn ffiolau o hylif clir. Mae cynhyrchion chwistrellu eraill yn cynnwys Cyclimorph (sy'n cynnwys cyclizine) ac Omnopon, sy'n cynnwys y cyffur papaveretum, cymysgedd o alcaloidau opiwm. Mae Diamorphine, Oramorph, MST a morffin sylffad yn forffin yn eu gwahanol baratoadau cyffuriau.

How does it work?

Poen laddwr, Iselydd y system nerfol ganolog.

Legal status

Dosbarth A dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is It Taken?

Drwy'r geg, ond weithiau bydd tabledi'n cael eu malu'n fn a'u chwistrellu. Chwistrellir morffin sylffad

Paraphernalia

Os yw'n cael ei chwistrellu: nodwydd a chwistrell, dwr, matsien neu daniwr, llwy, rhwymyn tynhau, swabiau.

Medical uses

Lleddfwr poen ar gyfer poen canolig i ddifrifol.

O ble mae'n dod?

Cyfrwng gweithredol sylfaenol opiwm. Ychydig iawn o forffin anghyfreithlon sy'n dod i Brydain, ond yr hyn a geir yn y farchnad anghyfreithlon yn y wlad hon yw cynnyrch sydd wedi deillio o'r diwydiant fferyllol, fferyllfeydd neu bresgripsiwn meddyg teulu.

Gwasanaethau sy'n helpu

Prin iawn yw defnyddwyr dibynnol ar forffin yn unig, oni bai eu bod y ddibyniaeth hon yn deillio o driniaeth ar gyfer rhai cyflyrau meddygol. Mewn achosion fel hyn, byddant yn bur debyg o dderbyn triniaeth gan eu meddyg teulu neu gan glinigau dibyniaeth cyffuriau. Mae'n bosibl bydd chwistrellwyr cyffuriau rheolaidd sy'n defnyddio heroin neu opiadau eraill yn defnyddio morffin pan fyddant yn gallu ei gael - dan yr amgylchiadau hyn, mae'n bosibl gall asiantaethau cwnsela cyffuriau gynorthwyo.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

If you would like to talk about Morphine problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234

This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page