This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page

Methoxetamine information from DAN 24/7

Common Names

MXE, Mexxy, Roflcoptr, Rhino Ket

Enwau Gwyddonol

3-MeO-2-Oxo-PCE (RS)2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone

Enw Cyffredinol

Methoxetamine Hydrochloride

Effeithiau Methoxetamine

Effeithiau a Ddymunir:

Defnyddwyr yn adrodd am deimlad o ddedwyddwch, cynhesrwydd a datodiad. Teimlo'n ddigyffro a llai o bryder. Adroddir ei fod yn cael effeithiau dymunol ac annymunedig tebyg i Ketamine, ond mae rhai defnyddwyr wedi adrodd bod yr effeithiau annymunedig yn para'n hirach nac ar Ketamine.

Sgl Effeithiau:

Bydd yr effeithiau'n cymryd tua 10 munud i chwarter awr fel arfer i fod yn amlwg, ond weithiau gall gymryd hirach, awr i awr a hanner. Mae'r oediad hwn yn golygu bydd rhai defnyddwyr yn credu nad ydynt wedi cymryd digon, felly byddant yn cymryd dos arall, gan arwain at gymryd gormod a phrofi effeithiau annymunol. Yn ogystal hyn, gall y sgil effeithiau gynnwys pryder, cydlyniad gwael, lleferydd aneglur, symudiadau llygaid anrheoledig, simsan wrth gerdded a diffyg cydbwysedd, dryswch, methu cysgu a blacowts.

Risgiau

Tymor byr:

Mae effeithiau datgysylltiol MXE yn gwneud i ddefnyddwyr deimlo datodiad o'r corff a'r amgylchedd, ond gall hyn roi defnyddwyr mewn perygl o ddamweiniau neu gael eu brifo gan eraill. Wrth gymryd dosau uwch, gall defnyddwyr brofi cyflwr catatonig, sy'n ffurf enbyd o ddatgysylltiad, lle bydd y defnyddiwr yn effro ond yn llonydd ac yn anymatebol. Bydd unigolion yn y cyflwr hwn yn gwneud ychydig iawn o gyswllt llygad ag eraill, yn hollol fud a disymud am gyfnodau hir. Hefyd ail-ddosio a gorddos cymelledig.

Tymor hir:

Ychydig a wyddom am wenwynder posibl methoxetamine, ond mae pobl wedi gorfod mynd i'r ysbyty yn UDA a'r DU ar l ei ddefnyddio'n adloniadol. Mae potensial iddo achosi dibyniaeth seicolegol.

What it looks like

Mae Methoxetamine Hydrochloride pur yn bowdr gwyn.

How does it work?

Mae MXE yn anesthetig datgysylltiol, rhithbair, llonyddydd a gwrthiselydd.

Legal status

Dosbarth B dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is It Taken?

Bydd y powdr gwyn yn cael ei sniffian drwy'r trwyn, neu gellir ei doddi mewn dwr neu ei roi yn y geg i doddi; gellir ei lyncu hefyd ('bomio'). Gellir ei chwistrellu'n fewngyhyrol neu ei ddefnyddio'n rhefrol.

Paraphernalia

Os yw'n cael ei sniffian, defnyddir llafn rasel i'w dorri ar arwyneb caled gwastad fel drych neu wydr neu deilsen. Os yw'n cael ei chwistrellu: chwistrell, nodwydd a dwr.

Medical uses

Datblygwyd Arylcyclohexylaminau fel anesthetig yn y 1960au.

O ble mae'n dod?

Mae MXE yn gemegolyn o'r dosbarth arylcyclohexylamine. Mae'n deillio o ketamine a PCP. Mae MXE yn cael ei syntheseiddio mewn labordai dramor ac mae wedi cael ei werthu ar lein fel 'cemegolion ymchwil'

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapau cyflenwol fel aciwbigo. Mae'r cynnydd mewn deunydd o sylweddau seicoweithredol wedi arwain at rai asiantaethau'n cynnig gwasanaethau arbenigol megis cwnsela, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselydd ac atgyfeiriadau posibl i adsefydlu preswyl. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Gall meddygon teulu a'r adran achosion brys yn yr ysbyty lleol efallai atgyfeirio at wasanaethau arbenigol cyffuriau yn ogystal gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Dibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

If you would like to talk about Methoxetamine problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234

This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page