This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page

Magic Mushrooms information from DAN 24/7

Common Names

Shrooms, mushies, magics, liberty caps, liberties Gall enwau stryd i'r cyffuriau amrywio'n fawr o gwmpas y wlad

Enwau Gwyddonol

Psilocybe Semilanceata

Enw Cyffredinol

Liberty Cap

Effeithiau Magic Mushrooms

Effeithiau a Ddymunir:

Tebyg i LSD, h.y. rhithweledigaethau a doniolwch - ond yn para'n llai, 3-7 awr yn ddibynnol ar faint a gymerir.

Sgl Effeithiau:

Ffwndro, dryswch, methu cydlynu'r corff, teimlo'n sl afluniad amser a lle, pendro. Rhithbeiriau yn anrhagweladwy a goddrychol eu natur a gall symptomau amrywio

Risgiau

Tymor byr:

Damweiniau tra dan ddylanwad, pryder, gofid emosiynol (h.y. trip drwg). Gwenwyno, drwy hel math mwy gwenwynig o fadarch yn ddamweiniol.

Tymor hir:

Fel pob sylwedd rhithbeiriol, mae rhywfaint o risg o sbarduno problemau seicolegol sylfaenol. Ddim yn gorfforol gaethiwus, ond maen nhw'n gallu creu cynnydd dros dro mewn goddefedd.

What it looks like

Madarch bach gwyn ar eu ffurf naturiol, brown ar l eu sychu, gyda lwmp bach nodedig ar ei ben. Cynhwysion gweithredol: Psilocybin a Psilocin.

How does it work?

Rhithbeiriol.

Legal status

Dosbarth A, yn ffres ac wedi'u paratoi (e.e. wedi'u sychu neu stiwio) dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau, ers i'r Ddeddf Cyffuriau 2005 newid y gyfraith o ran madarch yn cynnwys psilocin neu psilocybin.

How Is It Taken?

Eu bwyta neu eu gwneud yn de.

Paraphernalia

Dim.

Medical uses

Dim

O ble mae'n dod?

Mae madarch Psilocybin yn tyfu ym mhob rhan o Brydain yn ystod yr hydref. Gall defnyddwyr fynd ar sbri hel yn ystod y cyfnod hwn, sychu'r madarch a'u cadw i'w defnyddio eto. Gwerthir rhai ar y farchnad anghyfreithiol pan nad ydynt yn eu tymor.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, ac weithiau grwpiau cefnogi a therapiau cyflenwol fel aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Os yw defnyddio'r sylwedd hwn yn dod yn broblem, gellwch chwilio am gymorth, cyngor a chwnsela gan wasanaeth yn eich ardal. Gall meddygon teulu wneud atgyfeiriadau i wasanaethau arbenigol cyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

If you would like to talk about Magic Mushrooms problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234

This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page