This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page

Lisdexamfetamine information from DAN 24/7

Common Names

Lisdexamfetamine Dimesylate

Enwau Gwyddonol

L-lysine-d-amphetamine

Enw Cyffredinol

Elvanse

Effeithiau Lisdexamfetamine

Effeithiau a Ddymunir:

Tebyg i amffetaminau a dexamphetamine: effrwch, egni, dedwyddwch, gwell canolbwyntiad a gwell perfformiad.

Sgl Effeithiau:

Mae gan Lisdexamfetamine y posibilrwydd o ddyblygu'r niweidiau corfforol a chymdeithasol sy'n gysylltiedig ag amffetaminau, gan gynnwys diffyg cwsg, pendro, cur pen, curiad calon cyflym a gorbwysedd, dolur rhydd a theimlo'n sl.

Risgiau

Tymor byr:

Mae anorecsia, confylsiynau, trawiad ar y galon, strc a marwolaeth wedi'u hadrodd.

Tymor hir:

Problemau cysgu, pryder, dibyniaeth seicolegol

What it looks like

Capsiwlau 30mg, 50mg a 70mg.

How does it work?

Mae Lisdexamfetamine ac amffetaminau eraill yn symbylwyr. Fodd bynnag, wrth ei ddefnyddio fel meddyginiaeth ar gyfer trin ADHD, mae Lisdexamfetamine yn cael ei ragnodi ar ddosau sy'n effeithio i'r gwrthwyneb. Wrth ei gymryd drwy'r geg, mae Lisdexamfetamine yn trosi i fod yn dexamphetamine, cyffur Dosbarth B.

Legal status

Mae Lisdexamfetamine yn gyffur Dosbarth B dan Orchymyn y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 (Cetamin ayb) (Diwygio) 2014. Fe'i cyflwynwyd i farchnad meddyginiaethau'r DU ym Mawrth 2013, gan ei fod yn perthyn yn agos i'r cyffur rheoledig Dosbarth B Dexamphetamine.

How Is It Taken?

Cynhyrchir y feddyginiaeth ar ffurf capsiwl, felly fe'i llyncir.

Paraphernalia

Dim.

Medical uses

Defnyddir Lisdexamfetamine i drin anhwylder gorfywiogrwydd diffyg canolbwyntio (ADHD).

O ble mae'n dod?

Wedi'i ddargyfeirio o gynhyrchwyr, fferyllfeydd, meddygon teulu neu ei wneud mewn labordai dirgel ym Mhrydain a llefydd eraill a'i ddosbarthu drwy'r farchnad cyffuriau anghyfreithlon.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapau cyflenwol fel aciwbigo. Mae'r cynnydd mewn deunydd o symbylydd wedi arwain at rai asiantaethau'n cynnig gwasanaethau arbennig megis cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therapau amgen eraill a rhagnodi gwrthiselydd ac atgyfeiriadau posibl i adsefydlu preswyl. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac o bosibl yr adran achosion brys yn yr ysbyty lleol atgyfeirio i wasanaethau arbenigol cyffuriau yn ogystal gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Dibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

If you would like to talk about Lisdexamfetamine problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234

This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page