This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page

Khat information from DAN 24/7

Common Names

Khat, Qat, Cat, Chat, Ghat, Miraa, Arabian Tea.

Enwau Gwyddonol

Catha edulis o'r teulu Celastraceae.

Enw Cyffredinol

Catha Edulis

Effeithiau Khat

Effeithiau a Ddymunir:

Siaradus, dedwyddwch a chynhyrfiad ysgafn, effr÷wch, cyffro, ymlediad cannwyll y llygad.

Sgţl Effeithiau:

Methu cysgu, dim chwant bwyd, ceg sych, gor-actifedd, rhwymedd.

Risgiau

Tymor byr:

Pryder, ymddygiad gorffwyll, paranoia, goddefiad.

Tymor hir:

Iselder, yn groendenau, dibyniaeth seicolegol. Gall effeithio'n negyddol ar weithrediad yr iau, tueddiad i gael wlserau a llai o chwant rhyw.

What it looks like

Llwyn bytholwyrdd sy'n blodeuo a ddaeth yn wreiddiol o Ddwyrain Affrica a'r Penrhyn Arabaidd Ar ei ffurf naturiol, dail a choesau.

How does it work?

Symbylydd y brif system nerfol. Mae Khat yn cynnwys y cemegolion cathinone a cathine sy'n symbylwyr tebyg i amffetamin, ond nid yw Khat mor gryf.

Legal status

Ym Mehefin 2014, daeth Khat i fod yn gyffur Dosbarth C a reolir yn y DU. Mae cathinone a cathine yn gyffuriau Dosbarth C, dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is It Taken?

Bydd y dail a'r coesau ffres yn cael eu cnoi neu gellir eu gwneud yn de.

Paraphernalia

Os yw'n cael ei wneud yn de, offer gwneud te.

Medical uses

Dim

O ble mae'n dod?

Mae Khat wedi cael ei ddefnyddio yn rhannau o Ddwyrain Affrica a'r Penrhyn Arabaidd ers canrifoedd. Mae hir hanes i gnoi Khat fel arferiad cymdeithasol ymysg y cymunedau yn yr ardal hon. Fe'i defnyddir ymysg y cymunedau Somal´aidd, Yemen´aidd ac Ethiopiaidd ym Mhrydain.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd y DU, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therap´au cyflenwol fel aciwbigo. Mae'n bosibl gall sefydliadau amlddiwylliannol gynghori am ffynonellau lleol o arbenigedd am Khat. Mae cynnydd yn y deunydd o symbylydd wedi arwain rhai asiantaethau i gynnig cwnsela arbenigol, therapi ymddygiad gwybyddol, aciwbigo a therap´au amgen eraill a rhagnodi gwrthiselydd ac atgyfeiriadau posibl i adsefydlu preswyl. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Gall meddygon teulu ac o bosibl yr adran achosion brys yn yr ysbyty lleol atgyfeirio i wasanaethau arbenigol cyffuriau yn ogystal Ô gwasanaethau meddygol cyffredinol, gwybodaeth a chyngor, yn aml mewn partneriaeth ag asiantaeth cyffuriau neu Uned Dibyniaeth ar Gyffuriau.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

If you would like to talk about Khat problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234

This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page