This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page

GHB information from DAN 24/7

Common Names

GBH, liquid ecstasy, liquid e, liquid X, blue nitro.

Enwau Gwyddonol

Gamma-Hydroxybutyric Acid

Enw Cyffredinol

Gammahydroxybutyrate, Sodium Oxybate

Effeithiau GHB

Effeithiau a Ddymunir:

Yn cynnwys ewfforia, llai o swildod, ymlacio. Oherwydd ei fod yn hyrwyddo secretiad yr hormon tyfu, mae rhai sy'n ceisio magu cyhyrau yn ei ddefnyddio. Gall yr effaith bara rhwng 1.5 a 3 awr, neu hyd yn oed mwy os oes dos mawr wedi'i gymryd neu os yw wedi'i gymysgu ag alcohol.

Sgl Effeithiau:

Cyfog, chwydu, penysgafndra, teimlo'n ddryslyd, wedi cynhyrfu, amharu ar y golwg, colli cof yn y tymor byr.

Risgiau

Tymor byr:

Gorddos, ffitiau, coma neu ymgwympiad resbiradol. Er gwaetha'r rhain, mae adferiad cyflym yn arferol ac ni chofnodwyd unrhyw farwolaethau o GHB yn unig. Mae ei ddefnyddio ar y cyd chyffuriau eraill, yn enwedig alcohol, yn cynyddu'r risgiau ac mae'n gallu bod yn angheuol. Mae GHB wedi bod ymhlyg nifer o achosion o dreisio gyda chymorth cyffuriau pan fydd yn cael ei gymysgu mewn alcohol.

Tymor hir:

Posibilrwydd o ddibyniaeth gorfforol a seicolegol, a diddyfnu ar l defnydd parhaus.

What it looks like

Cyffur synthetig. Yn ei ffurf sylfaenol mae'n hylif clir hallt ond mae'n gallu cael ei liwio'n las yn artiffisial. Weithiau'n dod ar ffurf powdr, tabled neu gapsiwl.

How does it work?

Tawelydd anaesthetig, iselydd y system nerfol ganolog.

Legal status

Dosbarth C dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau.

How Is It Taken?

Drwy'r geg, fel arfer mewn dos bychan fel llond llwy de (5ml) ar y tro.

Paraphernalia

Mae GHB yn cael ei werthu fel arfer mewn poteli plastig bychan yn cynnwys tua 40ml.

Medical uses

Fel tawelydd cyn llawfeddygaeth, triniaeth at cataplecsi mewn cleifion narcolepsi (anhwylder cysgu).

O ble mae'n dod?

Mae GHB yn cael ei gynhyrchu a'i ddosbarthu'n anghyfreithlon drwy'r post fel arfer, os nad yw'n cael ei gynhyrchu'n fferyllol i'r diwydiant meddygol.

Gwasanaethau sy'n helpu

Mae 'asiantaethau stryd' neu brosiectau, (a elwir weithiau yn wasanaethau cyffuriau cymunedol neu dimau cyffuriau cymunedol) ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd, sy'n cynnig ystod o wasanaethau yn cynnwys gwybodaeth a chyngor, cwnsela, cyfnewid nodwyddau ac weithiau grwpiau cefnogi a therapau cyflenwol fel aciwbigo. Mae gan rai gwasanaethau oriau gwaith estynedig ac mae rhai'n cynnig cefnogaeth ar benwythnosau. Os yw defnyddio'r sylwedd hwn yn dod yn broblem, gallwch chwilio am gymorth, cyngor a chwnsela gan wasanaeth yn eich ardal. Gall meddygon teulu wneud cyfeiriadau at wasanaethau arbenigol cyffuriau. I gael disgrifiad o'r hyn y mae gwasanaethau cyffuriau gwahanol yn ei wneud, dewiswch wasanaethau helpu yma neu'r brif ddewislen.

Rhieni a pherthnasau eraill

Mae asiantaethau cyffuriau hefyd yn darparu llawer o gyngor a chefnogaeth i rieni pobl sy'n defnyddio'r cyffuriau hyn. Gall llawer o asiantaethau stryd gynnig grwpiau cefnogi neu gwnsela i aelodau teuluoedd, partneriaid ac ati.

If you would like to talk about GHB problems then please call the DAN 24/7 Helpline on:


0808 808 2234

This information is provided by DAN 24/7 the All Wales Drug And Alcohol Helpline. Freephone 0808 808 2234      Click to Print This Page